Máte nějaký dotaz? +420228227652 info@lashespro.cz

Mohlo by se vám líbit

Košík0

V košíku nemáte žádné zboží.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 1. Základní pojmy a legislativní zkraty

 

1.1    Internetový obchod na adrese www.lashespro.cz je dále označen jen jako „Obchod“.

1.2    Společnost Lashes PRO s.r.o., se sídlem: Ke Krči 1002/24, Praha - Braník 147 00, IČ: 17365716, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 370664, která je provozovatelem Obchodu je dále označen jako „Provozovatel“.

1.3    Elektronická objednávka zboží nebo služeb vytvořená prostřednictvím Obchodu je dále označena jen jako „Objednávka“.

1.4    Subjekt (fyzická nebo právnická osoba) využívající služeb Obchodu je dále označen jen jako „Uživatel“.

1.5    Fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá s Provozovatelem smluvní vztah prostřednictvím Obchodu, je dále označena jen jako „Spotřebitel“.

1.6    Uživatel, který samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku v rámci této činnosti uzavírá s Provozovatelem smluvní vztah prostřednictví Obchodu, je dále označen jako „Podnikatel“.

1.7    Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou dále označeny jen jako „VOP“.

 

2. VOP

 

2.1    VOP upravují práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Uživatelem vzniklé na základě Objednávky.

2.2    Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.3.2023 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle Provozovatele a v Obchodě.

2.3    Uživatel uděluje souhlas s těmito VOP při registraci v rámci Obchodu a při vytvoření Objednávky a to ve znění platném k okamžiku vytvoření Objednávky.

2.4    Souhlasem s těmito VOP potvrzuje Uživatel, že se před uzavřením smlouvy seznámil s jejich obsahem a to včetně sdělení pro spotřebitele, reklamačního řádu a podmínkami ochrany osobních údajů.

2.5    Práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Uživatelem neupravené těmito VOP a písemnými ujednáními se řídí právním řádem České republiky.

 

3. Sdělení pro spotřebitele

 

3.1    Obchod je určen především pro Podnikatele v oboru řemeslné živnosti kosmetické služby. Zboží nabízené v rámci Obchodu je určeno k odbornému použití a Provozovatel nedoporučuje jejich použití osobami, které nesplňují kritéria odborné způsobilosti k uvedené řemeslné živnosti nebo neabsolvovaly odborný kurz pro aplikaci daného typu zboží. Provozovatel nenese odpovědnost za případné škody vzniklé neodborným užití zboží zakoupeného v rámci Obchodu.

3.2    Provozovatel neúčtuje Uživatele poplatky za komunikaci na dálku s výjimkou smluvní přepravy a nákladů na komunikaci související s porušením povinností Uživatele nebo neoprávněně vznesenými nároky Uživatele.

3.3    Ceny zboží a služeb jsou v rámci Obchodu uváděny včetně DPH i bez DPH s příslušným označením a zahrnují veškeré zákonné poplatky. V cenách není zahrnut náklad na dopravu, který je určen podle výběru Uživatele v rámci Objednávky.

3.4    Pro registrované Uživatele může Provozovatel poskytovat slevu z běžné ceny.

3.5    Spotřebitel má právo odstoupit od smluvního vztahu založeného Objednávkou ve lhůtě 14 dnů, která počíná běžet podle charakteru Objednávky takto:

i.           u jednorázového dodání zboží dnem převzetí zboží Uživatelem;

ii.         u dodávky několika druhů zboží nebo částí zboží dnem převzetí poslední dodávky Uživatelem;

iii.        u pravidelné opakované dodávky zboží dnem převzetí první dodávky zboží.

3.6    Spotřebitel má právo reklamovat vadu zboží, která se u zboží projeví v době 24 měsíců od jeho doručení Spotřebiteli. Vady dárků popsaných v ustanovení 4.7 VOP je Spotřebitel oprávněn uplatnit nejdéle ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení.

3.7    Spotřebitel má právo uplatnit stížnost u Provozovatele a to na kontaktní emailové adrese nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.  

3.8    Spotřebitel má právo obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy.

4. Objednávka

 

4.1    Služby a zboží z nabídky Provozovatele zveřejněné v rámci Obchodu je možné objednat prostřednictvím Objednávky.

4.2    Provozní doba Obchodu je nepřetržitá – nevztahuje se na nutné technické odstávky.

4.3    Objednávka je vytvářena Uživatelem vložením vybraného zboží nebo služby do košíku a odesláním Objednávky. Před odesláním Objednávky, může Uživatel měnit jak požadované plnění v košíku, tak způsob dopravy i způsob úhrady.

4.4    Provozovatel neodpovídá za případné chyby přenosu dat v rámci vytváření Objednávky.

4.5    Osoba vytvářející Objednávku je povinna do ní uvádět pouze pravdivé údaje o své osobě a osobě Uživatele, který má vstoupit na základě Objednávky do smluvního vztahu s Provozovatelem. Tato osoba odesláním Objednávky Provozovateli potvrzuje, že je oprávněna Objednávku učinit za Uživatele, který je v Objednávce označen jako subjekt vstupující do smluvního vztahu s Provozovatelem. Osoba vytvářející Objednávku odpovídá za pravdivost uvedených údajů a veškerou škodu způsobenou v důsledku uvedení nepravdivých údajů.

4.6    Uvede-li Uživatel v rámci Objednávky identifikační číslo, bere tím na vědomí, že je pro účely vztahu s Provozovatelem považován za Podnikatele a nevztahují se na něho zákonná ani smluvní ustanovení na ochranu Spotřebitelů.

4.7    U zboží a služeb, které je označeno v rámci Obchodu jako „předobjednávka“, je uváděna pouze předběžná orientační cena, která se od výsledné ceny může i zásadním způsobem lišit. Po zajištění zboží Provozovatelem bude Uživatel informován na email uvedený v Objednávce o konečné ceně zboží. Pokud Uživatel hradil předběžnou cenu před stanovením konečné ceny zboží, bude mu přeplatek vrácen nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne stanovení konečné ceny. Změní-li se okolnosti, z nichž Provozovatel vycházel v okamžiku předobjednání zboží Uživatelem natolik, že po Provozovateli nebude možné rozumně požadovat, aby byla předobjednávkou vázán, má Provozovatel právo předobjednávku zrušit bez dalšího a následně o tom informovat Uživatele.

4.8    S objednaným zbožím nebo službou může být Provozovatelem poskytnuto další zboží nebo služba označená jako „dárek“. Uživatel, který nemá zájem o toto zboží nebo službu, je povinen tuto skutečnost Provozovateli sdělit bez zbytečného odkladu a obsah Objednávky bude Uživateli dodán Provozovatelem bez uvedeného dárku. V případě, že Uživatel dárek převezme, je v případě odstoupení od smlouvy povinen takovýto dárek vrátit – toto se nevztahuje na zuživatelné věci. 

4.9    Uživatel v rámci tvorby Objednávky vybere způsob dopravy z nabídky, u které je uvedena cena dopravy, která bude připočtena k ceně objednávaného zboží a služeb a také orientační doba dodání. Provozovatel může poskytnout příspěvek na náklady dopravy.

4.10  Termíny dodání jsou v rámci Obchodu uváděny jako orientační a mohou se od skutečného termínu dodání lišit. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit termín dodání, což nemá vliv na právo Spotřebitele na odstoupení od smluvního vztahu založeného Objednávkou. Provozovatel nenese odpovědnost za prodlení dopravce s dodáním objednaného zboží.

4.11 Odesláním Objednávky souhlasí Uživatel, aby mu Provozovatel zasílal obchodní sdělení. Svůj souhlas může Uživatel kdykoliv odvolat a písemně na email, do datové schránky nebo doporučenou listovní zásilkou na kontakty Provozovatele uvedené v části 11. těchto VOP.


 

 

5. Uzavření smlouvy

 

5.1    K uzavření smlouvy dochází potvrzením Objednávky Provozovatelem zasláním emailové zprávy uvedené Uživatelem v rámci Objednávky. V případě objednávky kurzu a Objednávek Podnikatelů, kteří jsou plátci DPH, je podmínkou uzavření smlouvy zároveň i úhrada ceny.

5.2    Uzavřenou smlouvou se Provozovatel zavazuje odevzdat Uživateli objednané zboží, umožnit mu nabýt k tomuto zboží vlastnické právo a zajistit možnost využití objednané služby. Uživatel se zavazuje zaplatit Provozovateli cenu objednaného zboží a služeb.

5.3    V případě, že Provozovatel nemůže dodat objednané zboží nebo službu, oznámí tuto skutečnost Uživateli a smlouva zaniká pro nemožnost plnění. Provozovatel má právo zrušit Objednávku a odstoupit od smlouvy nebo její části v těchto případech:

i.           objednané zboží se nevyrábí

ii.         změnila se cena u subdodavatele zboží, kterou mohl Provozovatel předpokládat v době vzniku Objednávky;

iii.        cena zboží uvedená v Obchodě obsahovala písařskou chybu ve vyjádření její výše;

iv.        u Objednávek kurzu v případě, nebyla jeho minimální kapacita kurzu v daném termínu.

5.4    Pokud již před tím Uživatel uhradil cenu, vrátí mu Provozovatel tuto cenu zpět do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude Uživatelem sděleno bankovní spojení účtu, na který má být cena vrácena.

5.5    Dodá-li Provozovatel Uživateli větší množství zboží a Uživatel toto zboží neodmítne, má se za to, že je smlouva uzavřena na toto větší množství zboží beze změny kupní ceny.

5.6    Uzavřenou smlouvu lze měnit jen dohodou stran s vyloučením ústní domluvy a dále v případech stanovených právním řádem ČR a VOP.

5.7    Vlastnické právo k objednanému zboží přechází na Uživatele převzetím zboží.

5.8    Koupí zboží nebo služeb nevzniká Uživateli žádné právo na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 

6. Dodání objednaného zboží a služeb

 

6.1    Provozovatel splní povinnost odevzdat věc Uživateli, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

6.2    V případě dodání zboží prostřednictvím třetího subjektu (dopravce) je zboží dodáno:

a)     Podnikateli předáním zboží k přepravě prvnímu dopravci a umožněním Podnikateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci;

b)     Spotřebiteli v okamžiku, kdy mu zboží předá dopravce.

6.3    Nestanoví-li smlouva jinak, zabalí Provozovatel zboží způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří Provozovatel zboží pro přepravu.

6.4    Zboží v hodnotě přesahující 20 000 Kč je Provozovatel předat k přepravě Uživateli až po úplné úhradě kupní ceny.

6.5    Uživatel se zavazuje převzít zboží v dohodnutém termínu na adrese uvedené v Objednávce.

6.6    Převzetím zboží přechází na Uživatele nebezpečí vzniku škody na zboží a zkázy zboží.

6.7    Uživatel je při převzetí zboží povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky.

6.8    Poškozenou zásilku je Uživatel povinen odmítnout od dopravce převzít a o této skutečnosti sepsat s dopravcem písemný zápis s uvedením popisu poškození zásilky. O celé věci je Uživatel povinen Provozovatele bez zbytečného odkladu informovat.

6.9   Uživatel je po převzetí zboží povinen toto zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout a o případných zjištěných vadách informovat Provozovatele do 5 dnů ode dne, kdy bylo zboží Uživateli doručeno. Oznámení o zjištěných vadách musí Uživatel učinit písemně (e-mailem) a uvést v rámci tohoto oznámení zjištěné vady a jak se projevují.

 

7. Záruka, reklamace a práva z vadného plnění

 

7.1    Provozovatel je povinen dodat Uživateli objednané zboží bez vad.

7.2    Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

7.3    Právo Uživatele z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Uživatele a to i v případě, že se projeví ve lhůtě 6 měsíců ode dne doručení a v případě dodání zboží Spotřebiteli ve lhůtě 24 měsíců ode dne doručení.

7.4    Vada věci, o které Uživatel věděl v době odeslání Objednávky, nezakládá práva Uživatele z vadného plnění.

7.5    Vadným plněním ze strany Provozovatele není chyba nebo vada zboží, která vznikla:

i.           poškozením po přechodu nebezpečí škody na Uživatele;

ii.         provozováním výrobku v nevhodných podmínkách;

iii.        neodbornou montáží;

iv.        užíváním v rozporu s doporučeními výrobce.

7.6    Záruční a servisní podmínky jsou uvedeny v příslušných záručních listech daných výrobků. Tyto záruční listy a servisní podmínky dodá Provozovatel Uživateli nejpozději spolu s daným výrobkem.

7.7    Odpovědnost za vady spotřebního zboží se nevztahuje na:

i.           vadu, pro kterou byla Provozovatelem prodávána za sníženou cenu a tato skutečnost byla vyznačena u nabídky v rámci Obchodu;

ii.         opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

iii.        vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení u věci, která byla nabízena jako použitá, a je měla věc měla při převzetí Uživatele;

iv.        zužíváním věci;

v.          vyplývá-li to z povahy věci.

7.8    U spotřebního zboží, u kterého výrobce stanoví datum spotřeby se doba záruky na jakost zkracuje na dobu spotřeby uvedenou u zboží.

7.9    Reklamaci uplatní Uživatel:

a)         prostřednictvím formuláře v rámci Obchodu;

b)         emailovou zprávou na kontaktní emailovou adresu info@lashespro.cz a to z emailové adresy uvedené v Objednávce;

c)         doporučeným dopisem na doručovací adresu Provozovatele;

d)         datovou zprávou do datové schránky Provozovatele.

7.10  Podmínkou platnosti reklamace je dostatečná identifikace:

i.           Uživatele;

ii.         reklamovaného zboží;

iii.        Objednávky, v rámci které bylo zboží dodáno;

iv.        popis vady a jakým způsobem se projevila.

7.11  Podnikatel není oprávněn reklamovat vadu dárku popsaného v ustanovení 4.7 VOP.

7.12  Provozovatel má právo zamítnout reklamaci zboží případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení. V případě reklamace zařízení s nádrží na palivo, musí být v okamžiku převzetí do reklamace nádrž prázdná.

7.13  Provozovatel je povinen vyřídit uplatněnou reklamaci do 30 dnů ode dne, kdy mu bude reklamace doručena. Provozovatel vydá Uživateli písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.14  Uživatel je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace.

7.15  Uživatel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. K těmto nákladům nemusí patřit cesta vozem pro uplatnění reklamace a expresní přepravy a další obdobné. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

7.16  V případě oprávněného zamítnutí reklamace je Uživatel povinen nahradit Provozovateli náklady související s vyřizováním reklamace.

 

8. Odstoupení Uživatele

 

8.1    Uživatel má právo odstoupit od smluvního vztahu založeného Objednávkou do 24 hodin od jejího vytvoření bez udání důvodu.

8.2    Podmínky pro odstoupení Spotřebitelů jsou uvedeny v části 3. VOP.

8.3    Odstoupení není možné u následujících druhů zboží a služeb:

i.           poskytování služeb, které již Provozovatel poskytl s předchozím výslovným souhlasem Uživatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

ii.         zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Provozovatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení;

iii.        zboží, které bylo upraveno podle přání Uživatele nebo pro jeho osobu;

iv.        zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání poškozeno s výjimkou vad zboží na které se vztahuje možnost reklamace;

v.          zboží, které bylo poškozeno nebo nadměrně opotřebeno po přechodu nebezpečí škody na Uživatele;

vi.        spotřebního zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.), pokud bylo poškozeno, použito nebo byl porušen jeho originální obal;

vii.       kurzů zajišťovaných Provozovatelem – pro vyloučení pochybností je Provozovatel oprávněn alternativně v případě požadavku Uživatele na odstoupení od Objednávky kurzu takový požadavek Uživatele akceptovat, avšak Uživatel je v takovém případě povinen uhradit Provozovateli stornopoplatek ve výši hodnoty kurzu.

8.4    Odstoupit od smluvního vztahu může Uživatel následujícími způsoby:

a)         prostřednictvím formuláře v rámci Obchodu;

b)         emailovou zprávou na kontaktní emailovou adresu Provozovatele a to z emailové adresy uvedené v Objednávce;

c)         doporučeným dopisem na doručovací adresu Provozovatele;

d)         datovou zprávou do datové schránky Provozovatele.

8.5    Podmínkou platnosti odstoupení je dostatečná identifikace:

i.           Uživatele,

ii.         vraceného zboží;

iii.        Objednávky, v rámci které bylo zboží dodáno;

iv.        bankovní spojení účtu, na který má být Uživateli vrácena cena zboží – v případě Spotřebitele je možné vrácení poštovní poukázkou;

v.          důvodu odstoupení, pokud se nejedná o případ odstoupení, ke kterému je Uživatel oprávněn bez uvedení důvodu.

8.6    Náklady spojené s odstoupením Uživatele od smluvního vztahu založeného Objednávkou nese Provozovatel, jakož i náklady spojené s vrácením zboží Provozovateli v případě odstoupení.

 

9. Doručení zboží Provozovateli při reklamaci a odstoupení

 

9.1    Uživatel je povinen doručit zboží Provozovateli ve lhůtě 14 dnů ode dne uplatnění reklamace vady zboží nebo odstoupení od smlouvy.

9.2    Vrácení je možné jen na doručovací adresu pro Provozovatele pro zpětné zásilky a reklamace.

9.3    Zboží musí být vráceno úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém Uživatel zboží převzal. Spolu se zbožím je Uživatel povinen předat Provozovateli i identifikaci důvodu vrácení zboží, tj. písemnou reklamaci, číslo reklamace nebo odstoupení od smlouvy, případně výstup z příslušného formuláře.

9.4    V případě, že je zboží vraceno prostřednictvím dopravce, je Uživatel povinen zboží připravit a zabalit tak, aby předešel vzniku škody na zboží v rámci přepravy, způsobem, který je po něm možno spravedlivě požadovat s ohledem na výběr způsobu dopravy a doručení.

 

10. Vrácení ceny

 

10.1  Odstoupí-li Uživatel od smlouvy nebo její části, je mu Provozovatel povinen vrátit cenu zboží do 14 dnů ode dne, kdy Uživatel řádně vrátí zboží Provozovateli.

10.2  Oproti nároku na vrácení ceny může Provozovatel jednostranně započítat nárok na náhradu za snížení hodnoty zboží a to podle charakteru subjektu Uživatele následovně:

a)     u Spotřebitelů pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím v rozporu s jeho obvyklou povahou, vlastnostmi, obecnou běžnou opatrností a doporučeními výrobce;

b)     u Podnikatelů o celkové snížení hodnoty zboží oproti hodnotě v době dodání zboží Podnikateli a náhradu nákladů na znovuuvedení zboží prodeje.

10.3  Provozovatel vrátí cenu Uživateli na účet, který Uživatel uvede v rámci písemného odstoupení od smlouvy. V případě Spotřebitele je možné i vrácení poštovní poukázkou.

10.4  V případě souhlasu Uživatele je možné vrácení ceny poskytnutím poukázky na nákup v rámci Obchodu.

 

11. Kontaktní údaje Provozovatele

 

11.1  Kontakty pro komunikaci s Provozovatelem jsou:

tel. +420 228 227 652,

e-mail: info@lashespro.cz

adresa sídla: Lashes PRO s.r.o., Ke Krči 1002/24, Praha 4, 147 00

doručovací adresa pro zpětné zásilky a reklamace:

Skladovací hala Lashes PRO s.r.o., Havlíčkova 289, 285 31, Nové Dvory

datová schránka: 2cjkzwh

11.2  Uživatelé jsou pro komunikaci s Provozovatelem povinni přednostně používat email s tím, že za dostatečnou identifikaci Uživatele jako odesilatele zprávy je považováno odeslání emailové zprávy z adresy uvedené v Objednávce, které se zpráva týká, nebo z adresy uvedené Uživatelem v registraci v rámci Obchodu.

 

12. Ochrana osobních údajů

 

12.1  Provozovatel je povinen veškeré osobní údaje poskytnuté mu Uživatelem uchovávat a zpracovávat výlučně v souladu s platnou právní úpravou.

12.2  Uživatel má právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu.

12.3  Ochrana osobních Uživatelů se řídí i podmínkami ochrany osobních údajů zveřejněnými Provozovatelem v rámci Obchodu.

12.4  Provozovatel není oprávněn předávat osobní údaje Uživatelů třetím osobám, s výjimkou předávání údajů nezbytných pro doručování zásilek.

 

13. Řešení sporů

 

13.1  Uživatel a Provozovatel se zavazují své spory řešit přednostně smírnou formou a vzájemnou dohodou.

13.2  Pro spory mezi Provozovatelem a Uživatelem jsou příslušné soudy České republiky.

13.3  Spotřebitelé jsou oprávněni spory řešit i způsobem popsaným v ustanovení 3.8 VOP.

 

14. Závěrečná ustanovení

 

14.1Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 7.3.2023 a nahrazují dřívější všeobecné obchodní podmínky.

14.2Tyto VOP byly vyhotoveny ve více jazycích a v případě rozporu mezi jazykovými verzemi má přednost česká verze.

14.3Tyto VOP jsou k dispozici v sídle a provozovnách Provozovatele.

Přihlášení zavřít

Cookies

Naše společnost používá soubory cookie ke správnému fungování vašeho oblíbeného e-shopu, k přizpůsobení obsahu stránek vašim potřebám, ke statistickým a marketingovým účelům. Kliknutím na tlačítko přijímám nám udělíte souhlas s jejich sběrem a zpracováním a my vám poskytneme ten nejlepší zážitek z nakupování.

Vaše nastavení souborů cookie

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie v souladu s vlastními preferencemi a později podrobněji nastavit nebo kdykoli vypnout v patičce webu.

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí.

Personalizaci provádíme na základě vámi prohlíženého zboží. Dále pak upravujeme zobrazovaný obsah podle toho, co vás zajímá.

Tyto cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a za pomoci získaných dat pak můžeme zlepšovat zážitek z nakupování našim zákazníkům.

Tyto cookies jsou využívány reklamními a sociálními sítěmi včetně Googlu pro přenos osobních údajů a personalizaci reklam, aby pro vás byly zajímavé.